Obchodné podmienky

Podmienky dodávky vstavaných lôžok a ostatných výrobkov CASTER CZ s.r.o zhotovených na zákazku, dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom

 

Vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa riadia ustanoveniami o zhotovení veci na zákazku podľa ustanovenia § 2586 Občianskeho zákonníka a nasl., Ako aj príslušnými ustanoveniami zmluvy o dielo.

 

1. Realizácia objednávky 

1.1 Firma CASTER CZ s.r.o. ako zhotoviteľ vyrobí podľa objednávky na prednej strane tohto listu a následne odovzdá alebo dodá objednávateľovi zhotovenej veci podľa objednávky len za podmienky, ktorou je zaplatenie zálohy vo výške 60% celkovej ceny zákazky vrátane montáže. V prípade, že objednávateľ neuhradí dohodnutú zálohu ani do 60-tich dní od podpísania objednávky, má sa za to, že objednávateľ od objednávky odstúpil a zhotoviteľ nie je povinný objednávku realizovať.
 
1.2 V prípade predaja na splátky je hradená celá výška ceny za zhotovenie veci. Objednávateľ sa riadi úverovou či lízingovou zmluvou spoločnosti sprostredkúvajúce platbu.
 
1.3 Zhotoviteľ vyrobí a v prípade objednávky montáže dodá do dohodnutého miesta objednávateľovi objednaný zhotovenej veci v dobe dohodnutej objednávkou. Táto doba začína plynúť od zaplatenia zálohy podľa bodu 1.1. alebo ceny zhotovenej veci v prípade, že cena zhotovenej veci je hradená podľa bodu 1.2. týchto dohodnutých podmienok dodávky.
 
1.4 V prípade dodávky zhotovenej veci bez montáže sa odber zhotovenej veci uskutoční vo výrobnej či skladovej hale CASTER CZ sro Pri odbere objednávateľ doplatí cenu zhotovenej veci v hotovosti a dostane faktúru. U takto dohodnutých zákaziek neručí CASTER CZ sro za vady spôsobené neodbornou montážou. 

 

2. Dodávka zákazky - montáž 

2.1 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty, ktorá je v objednávke dohodnuté ako lehota dodacia, pripravenosť na plnenie (montáži). Zároveň dohodne s objednávateľom termín uskutočnenia montáže. U rozsiahlych zákaziek bude montáž rozložená do viacerých dní. Podľa priebehu montáže môže zhotoviteľ počet dní dodatočne upraviť. Oznámenie o zhotovenie zákazky a dohoda o termíne montáže sa vykonáva telefonicky na čísle, ktoré oznámil objednávateľ v objednávke. Ak nie je objednávateľ telefonicky zastihnuteľný, vykoná zhotoviteľ oznámenia písomne e-mailom. V prípade neprítomnosti objednávateľa v dohodnutom termíne montáže, je objednávateľ povinný za opakovaný príchod uhradiť náklady vynaložené firmou CASTER CZ sro na neuskutočnenú montáž z dôvodu neprítomnosti objednávateľa. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s dodaním zákazky v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny zákazky denne za každý deň omeškania.
 
2.2 Po dodaní veci zhotovenej na zákazku do miesta, ktoré bolo dohodnuté v objednávke ako miesto montáže, uhradí objednávateľ
30% celkovej ceny zákazky pred začatím montáže.
 
2.3 Po vykonaní montáže obdrží objednávateľ faktúru na celkovú hodnotu zákazky vrátane montáže. Prevzatie zákazky potvrdí objednávateľ na preberacom protokole a doplatí cenu zákazky vo výške 10% z celkovej ceny zákazky. Ak je pri prevzatí zhotovenej veci zistená vada, za ktorú zhotoviteľ zodpovedá, vykoná sa jej popis vrátane spôsobu odstránenia. Lehota na odstránenie vady uvedené v preberacom protokole je 14 dní. Objednávateľ nie je povinný doplatiť cenu zákazky vo výške 10% z celkovej ceny zákazky až do doby odstránenia vady.
 
2.4 Doplatok celkovej ceny zákazky vo výške 40% z celkovej ceny zákazky možno tiež uhradiť na účet firmy CASTER CZ sro, avšak najneskôr 2 dni pred dohodnutým termínom montáže.
 
2.5 Cena zákazky nezahŕňa vyrovnanie prípadných nerovností stien, podlahy alebo stropu pri montáži. Nezahŕňa tiež odstránenie montážnych prekážok, či prispôsobenie zhotovenej veci týmto prekážkam v prípade, že neboli uvedené pri spísaní objednávky. O všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu montáže, je objednávateľ povinný informovať vopred autorizovaného montéra CASTER CZ sro, vykonávajúceho montáž. 

 

3. Odstúpenie od objednávky 

3.1 Ak objednávateľ odstúpi od objednávky po úhrade dohodnutej zálohovej platby do zhotovenia diela , je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu , ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradiť mu účelne vynaložené náklady . Strany dojednávajú , že suma , ktorá pripadá na práce už vykonané , spolu s čiastkou za účelne vynaložené náklady , je započítateľná proti zaplatenej zálohe . 

 

4. Prevzatie zhotovenej veci 

4.1 Objednávateľ je povinný prevziať zhotovenú vec najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia zhotoviteľa , že vec je zhotovená, najneskôr však do jedného mesiaca od doby , keď mala byť vec zhotovená . Ak objednávateľ neprevezme podľa týchto dohodnutých podmienok zhotovenú vec ani do jedného mesiaca od doby , keď bola vec zhotovená , je povinný od doby , kedy mala byť vec zhotovená , uhradiť zhotoviteľovi poplatok za uskladnenie vo výške 100 , - Sk denne . Po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa , keď bola vec zhotovená, môže zhotoviteľ sa zhotovenú vecou voľne nakladať . Pokiaľ sa mu nepodarí vec speňažiť alebo iným spôsobom s ňou účelne naložiť , je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu diela 

 

5. Upozornenie 

5.1 Poschodová lôžka vyššia ako 70 cm sú určené pre deti od 6 - tich rokov .
 
5.2 Ukotvenie poschodového lôžka do stropu je možné iba do plného panelu / betónu . V prípade , že montér zistí , že kotvenie do stropu nie je možné , bude do 14 - tich dní realizované spodnej podopretie . Zákazníkovi bude naúčtovaná opätovná doprava a montáž . 

Dopytový formulár

Připojit soubory